Вітаю Вас, Гість

Гайворонський навчально-виховний комплекс

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

 – дошкільний навчальний заклад»

План роботи
Гайворонського НВК "ЗОШ І - ІІ ступенів - ДНЗ" 
на 2014/2015 навчальний рік

 

Затверджений рішенням

педагогічної ради

від _________ 2014р.

 

Директор НВК

Г. М. Василенко

 

 

Зміст

  1. Підсумки роботи за минулий навчальний рік.
  2. Організаційна робота з виконання нормативних актів та завдань освіти.
  3. Внутрішкільне управління закладом.
  4. Становлення і розвиток виховної системи закладу. Робота з батьками.
  5. Робота з підвищення педагогічного, методичного професійного та фахового рівня педагогічних працівників.
  6. Охорона здоров’я і життя дітей, персоналу школи. Заходи з техніки безпеки та охорони праці.
  7. Розвиток матеріально-технічної бази. Фінансово-господарська діяльність.
  8. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації школи.
  9. Очікувані результати.

Методична проблема педагогів Гайворонського НВК “ЗОШ І – ІІ ступенів – ДНЗ”

“Розвиток творчого потенціалу учнів шляхом використання інформаційно – комунікаційних технологій навчання”

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА З ВИКОНАННЯ

 НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА ЗАВДАНЬ ОСВІТИ

           Забезпечення виконання ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про середню загальну освіту», “Про дошкільну освіту”, «Про мови». Створення оптимальних умов щодо організації початку та закінчення навчального року, удосконалення навчально-виховного процесу.

п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Укомплектувати школу педагогічними кадрами. Скласти тарифікацію учителів на 2014/2015 навчальний рік, погодити педагогічне наванта­ження з виборчим органом НВК

До 1.09

Директор

2.

Уточнити контингент учнів. Скласти шкільну мережу класів. Організувати медичний огляд учнів

Вересень

Заступник

директора з навч. вих.

роботи

3.

Вивчити та проаналізувати навчальні програми, методичні листи, підручники

Серпень

Заступник директора з

навч. вих.

роботи

4.

Провести:

•   серпневу педраду;

•   інструктивну нараду з питань єдиного орфографічного режиму, ведення шкільної документації, організованого початку навчального року;

•   підвести підсумки літнього оздоровлення учнів школи.

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

Директор

5.

Провести перевірку стану та готовності матеріально-технічної бази кабінетів та школи в цілому до нового навчального року. Оформити акти та іншу документацію про готовність школи, майстерні, спортивної кімнати,  спортивного майданчика, кабінетів до початку навчального року

Серпень

Директор

6.

 

 

 

 

 

 

 

 Затвердити, погодити:

•    нормативні документи роботи школи на навчальний рік;

•    календарне та тематичне планування за предметами на семестр;

•    плани роботи факультативів, гуртків;

•    плани виховної роботи класних керівників на семестр;

•    план роботи шкільної бібліотеки,

•    графіки чергування по школі учнів та вчителів;

•    призначення класних керівників

Вересень

Директор

     7.

Оформити  класні журнали,

журнали гуртків, ДНЗ.

Вересень

Кл. кер.

8.

Скласти та затвердити розклад уроків, статистичні звіти,    розклад занять факультативів, графіки тематич­ного оцінювання контрольних, лабораторних та практичних робіт, навчальних екскурсій. Узгодити розклад уроків з Володарською СЕС.

Вересень

Заступник

директора з навч.вих.

роботи

9.

Укомплектувати гуртки, спеціальні медичні групи з фізичної культури, дошкільну групу ДНЗ.

Вересень

Заступник директора з

навч. вих.

роботи

10.

Забезпечити учнів підручниками, учителів — навчальними програмами

Вересень

Бібліотекар

11.

Визначити чергування вчителів, учнів, обслуговуючого персоналу школи

Вересень

.Директор

12.

Провести роботу з учнями, батьками з метою організації гарячого харчування

Вересень

Кл. кер.

13.

Встановити режим харчування та обслуговуван­ня учнів  у шкільній їдальні. Організувати пільгове харчування учнів.

Вересень

Соціальний педагог

14.

Виявити дітей, які потребують за станом здоров'я індивідуального навчання, та організу­вати з ними заняття

Вересень

Заступник директора з

навч. вих.

роботи

15.

Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей; учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишились без батьківського піклу­вання, дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, неблагополучних сімей (на виконання Програ­ми «Діти України»)

До 10 .09

Соціальний педагог

16.

Провести психологічне діагностування учнів з метою виявлення їх творчого потенціалу, розу­мових здібностей, надання допомоги у навчанні

До 15. 09

Кл. кер.

Соціальний педагог

 

17.

Перевірити працевлаштування випускників

До. 1. 09

Кл. кер. 9-го та 11-го класів

18.

Провести педраду «Під­сумки роботи та перспективи розвитку школи, мета і завдання її діяльності сьогодні і в майбут­ньому».

До 1. 09.

Директор

19.

Провести інструктажі з техніки безпеки з учня­ми та працівниками школи

Протягом року

Заступник директора з

навч. вих.

роботи

20.

Затвердити графік проведення шкільних олім­піад і предметних тижнів (декад)

Згідно дати

Директор

21.

Скласти плани осінніх, зимових і весняних канікул

Згідно дати

Заступник директора з вих.

роботи

22.

Створити робочу групу для складання річного плану на наступний навчальний рік

          Березень

Директор

 

 

23.

Затвердити план заходів щодо закінчення нав­чального року та проведення державної підсум­кової атестації, ЗНО, (переведення, вибір предметів для ДПА, проведення ДПА, нагородження, звільнення від ДПА, проведення урочистос­тей, підготовка матеріалів в архів, матеріали до ДПА, виписка документів, протоколи ДПА, виконання нав­чальних програм і т. д.)

Провести педраду, наради з вивчення нормативних документів щодо закінчення навчального року

 

Травень

 

Директор

 

п/п

Заходи

Термін

виконання

Відпові-

дальний

24.

Скласти графік проведення річних контрольних робіт для перевірки рівня засвоєння учнями

навчальних програм.

Вересень, січень

Заст. дир. з навч.вих. роботи

25.

Подати до відділу освіти пропозиції щодо затвердження складу атестаційних  комісій для проведення державної підсум­кової атестації. Оформити документи на учнів, які звільнені від державної підсумкової атестації за станом здоров'я. Затвердити графік проведення державної підсумкової атестації. Оформити куточок «До державної підсумкової  атестації»

Травень

Заст..дир. з навч.вих. роботи

26.

Робота в мікрорайоні школи. Виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» (ст. 35, ст. 6)

Серпень

Заст..дир. з навч.вих. роботи

 

27.

Скласти графік проведення навчальних екскурсій та навчально-виробничої практики з учнями 1-4-х та 5-8,10-х класів, план оздоровлення.

Травень

Заст..дир. з навч.вих. роботи

28.

Оформити особові справи учнів, скласти харак­теристики учнів 4-х, 9-х, 11-х класів

Червень

Кл.кер.

29.

Укомплектувати школу педагогічними кадрами. Узгодити орієнтовне педагогічне навантаження з виборчим органом

Червень

Директор

30.

Організувати роботу з майбутніми першоклас­никами

Червень

Директор

31.

Організація проведення урочистостей з нагоди:

•    початку навчального року та випуску учнів зі школи;

•   свято першого дзвоника;

•   свято останнього дзвоника

 

 

1.09

31.05

Директор

32.

Робота Ради школи (за окремим планом)

Протягом року

Директор

 

п/п

Заходи

Термін виконання

Відпові­дальний

33.

Робота  бібліотеки школи

Протягом року

Бібліотекар

34.

Подати статистичні звіти

Протягом року

Директор

35.

Провести співбесіди з вчителями за підсумками навчального року

Травень

Заст..дир. з навч.вих. роботи

36.

Вивчити об'єктивність атестації учнів за на­вчальний рік

Червень

Заст..дир. з навч.вих. роботи

37.

Проаналізувати виконання розділів річного плану за рік

Червень

Заст..дир. з навч.вих. роботи

38.

Проаналізувати виконання навчальних програм за рік

Травень

Заст..дир. з навч.вих. роботи

39.

Провести рейди «Урок»

Протягом року

Директор, соціальний педагог

40.

Провести Урок знань

1.09

Кл.кер.

41.

Організувати позакласну роботу з української мови:

•   місячник рідної мови;

•   тиждень науки;

•   робота прес-центру;

•   участь в конкурсах, олімпіадах тощо

Портягом року

Вчителі укр.мови і літератури

42.

Забезпечити виконання заходів за програмою «Діти України»

Протягом року

Директор

43.

Проаналізувати роботу з набору учнів у 1-й клас та спланувати більш ефективні заходи щодо за­лучення майбутніх першокласників до навчання в школі: концерти в ДНЗ, поздоровлення зі свя­тами, наради, батьківські збори, реклама школи

Протягом року

Директор, вихователь ДНЗ

44.

Забезпечити соціальний захист учнів.

Протягом року

Директор

соціальний педагог

 

 

 

 

 

 

 

Організація роботи з фізичної культури та пропаганди здорового способу життя

 

п/п

Зміст

Дата

Відповідальний

Контроль

1.

Провести свято до  Дня здоров’я

квітень

Вчитель з «Основ здоров’я»

 

2.

Провести «День сім’ї в школі»

травень

соціальний педагог

 

3.

Шкільна спортивна Спартакіада (баскетбол, крос, футбол)

 

Вчитель фізкультури

 

4.

Взяти участь в районних спортивних заходах

Згідно плану

Вчитель фізкультури

 

5.

Провести бесіди з учнями 1-11 класів про здоровий спосіб життя

Протягом року

Класні керівники

 

6.

Оновити наглядну агітацію з фізичної культури

Протягом року

Вчитель фізкультури

 

 

Режим роботи НВК

З метою досягнення високого рівня організації навчального процесу, створення сприятливих умов для вчителів та учнів затвердити  такий розпорядок роботи :

1.  Початок занять — 8.30:

2.  Заходи з позакласної роботи проводити в такі терміни:

• 1-4 класи — до – 15.00;

• 5-11класи — до 16.00.

3.  Запровадити  організаційні заходи  та різні засідання  у такі терміни:

•   рада НВК  6 разів на рік;

•   педагогічна рада — 2 рази на семестр, до 2 год.;

- методичні обєднання вчителів-предметників - 2 рази на семестр, до 2 год.;

•   методичні об'єднання класних керівників — 2 рази на семестр, до 2 год.;

•   нарада при директору — 1раз на місяць, до 1 год.;

•   батьківські збори — 2 рази на семестр, до 2 год.;

•   загальні збори учнів, учителів, батьків — 2 рази на рік, до 2 год.;

•   інші зібрання вчителів, батьків, громадськості — за потреби до 3 год.

4.  Укомплектувати 1 клас,  групу ДНЗ , гуртки за інтересами;

5.  Призначити класних керівників, вихователів ДНЗ,  керівників гуртків,

      до 1.09.2014 року — адміністрація.

6.  Залучити до чергування за графіками:

•   класних керівників (разом з класами) — 4 рази на семестр;

•   вчителів — 1 раз на тиждень.

7.  Затвердити режим роботи бібліотеки на навчальний рік.

8.  Організувати чергування адміністрації.

9. Затвердити режим роботи їдальні.

 

3. ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Засідання педагогічних рад

Гайворонського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ»

на 2014/2015  навчальний рік

Дата

Зміст

Відповідальні

 

 

 

серпень

1.  Аналіз стану навчально-виховної роботи НВК у 2013/2014 навчальному році та за­вдання на новий 2014/2015 навчальний рік.

2.  Організований початок навчального року: затвердження річного плану роботи НВК на 2014/2015 навчальний рік, затвердження режиму роботи школи, повторення правил внутрішнього трудового розпорядку, охорона праці у школі.

 

Директор

 

 

Затупник директора з НВР

  жовтень

1. Виконання рішень попередніх засідань

 педагогічних рад, нарад при директорі.

2.  Хід атестації педпрацівників у 2014/2015 навчальному році. Підвищення фахової майстерності вчителів.

3.  Роль потенціалу уроку в підвищенні рівня якості навчання і виховання у школі в умовах особистісно  орієнтованого навчання та виховання.

 

Директор

 

Затупник директора з НВР

Затупник директора з НВР

 

 

січень

1.  Аналіз результативності успішності учнів за підсумками І семестру 2014/2015 навчального року.

2. Традиційні й нетрадиційні методи роботи з обдарованими дітьми. 

3.  Виконання рішень попередніх засідань педрад, нарад при директорі, рекомендацій районних методичних об’єднань.

Затупник директора з НВР

Директор

 

Директор

березень

1.  Творчий звіт учителів, які атестуються

2. Затвердження науково-методичної проблеми на 2014/2015 навчальний рік.

3.  Підготовка до організованого закінчення навчального року. Ознайомлення із норматив­ними документами про закінчення навчально­го року (ДПА, навчальна практика, навчальні екскурсії, оздоровлення).

4.  Стан викладання та рівень навчальних до­сягнень учнів з української мови, фізичної культури (довідка, наказ).

5.  Військово-патріотичне виховання у школі. Формування патріотизму, громадянських

і конституційних обов'язків, поваги до держав­них символів України, національної символіки.

 

Затупник директора з НВР

Директор

 

 

 

 

Затупник директора з НВР

 

 

 

травень

1. Організація закінчення навчального року, вивчення нормативних документів:

•   підготовка до проведення державної підсумкової атестації учнів 4- го, 9-го класів;

•   організація проведення навчальної прак­тики, літнього оздоровлення учнів,

•   підготовка до випуску учнів 9- го класу із НВК, проведення урочистих заходів «Останній дзвоник», «Випускний вечір»;

Затупник директора з НВР

Директор

 

Затупник директора з НВР

 

Педагог - організатор

 

 

 

•   вибір предметів та оформлення ДПА учнів 9-го, 11-го класів;

•   звільнення учнів 9-го, 11-го класів від ДПА;

•   попередження дитячого травматизму

Кл. керівники

9-го, 11-го класів

червень

1.  Переведення учнів до 2 – 5-го класів, 6 – 9,11-го класів.

Спільне засідання з Радою школи.

2.  Нагородження учнів 2 – 5-го, 11-го класів по­чесними листами «За високі досягнення у навчанні». Спільне засідання з радою школи.

3.  Нагородження випускників 11-го класів почесною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Нагородження учнів 11-го класів медалями. Спільне засідання з радою школи.

4.  Видача випускникам 9-го класу документів про освіту.

5.  Літне оздоровлення учнів.

 

Директор

 

Наради при директорові

 

Дата

Зміст

Відповідальні

Щомісяця

Хід виконання навчальних програм, класні жур­нали, журнал гурткової роботи, курсів за вибором. Ведення тематичного обліку навчальних досяг­нень учнів.

Виконання нормативних документів. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у школі.

Організація харчування учнів, питного режиму у школі.

Результати участі учнів школи у різних шкільних і позашкільних заходах. Дані про роботу з неблагополучними сім'ями, «важковиховуваними» учнями, профілактика травматизму, правопорушень, злочинності.

Заступник директора з навч. виховної роботи

 

Директор

 

 

 

Соціальний педагог

 

 

•   забезпечення учнів підручниками, учи­телів — навчальними програмами;

•   організація харчування учнів у школі; харчування дітей пільгового контингенту;

•   організація чергування учнів, вчителів у школі;

 

 

•   працевлаштування випускників 9-го класу; стан профорієнтаційної роботи;

•   комплектування класів, розподіл нав­чальних кабінетів, аналіз розкладу уроків, курсів за вибором;

•   допрофільне  навчання;

•   ведення шкільної документації, особових справ учнів;

•   соціальний захист учнів у школі;

•   виконання Законів України «Про освіту» ст. 6, «Про загальну середню освіту» ст. 35, Інструкції з обліку дітей

Бібліотекар

 

Повар

 

Заступник директора з НВР

Кл. кер. 9-го класу

Директор

жовтень

1.  Робота педколективу з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять (наказ).

2.  Проведення інвентаризації матеріальних цінностей (наказ).

3.  Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період (наказ).

4.  Підготовка учнів до участі в І—III етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад (наказ, звіт, інформація).

 

5.  Атестація педагогічних кадрів (наказ).

 

6.  Робота з молодими спеціалістами, кадровим резервом

Директор

 

Завгосп

 

Директор

 

Заст.

директора з навч. виховної роботи

Директор

листопад

1. Організація та проведення шкільного конкурсу «Живи, книго!».

2. Створення умов для розвитку, збереження і зміцнення здоров'я учнів 1—4 класів у школі (довідка). Адаптація учнів 6-річного віку до навчання (наказ).

 

3.  Ведення ділової документації, класні журна­ли (довідка)

4.  Комплексні та тематичні перевірки

Бібліотекар

 

Вчителі початкових класів, соціальний педагог

Заст.

директора з навч. виховної роботи

 

 

грудень

1.   Підготовка до проведення новорічних різд­вяних

свят.

План роботи на зимові канікули. Дотримання протипожежної безпеки.

2.  Система роботи класних керівників, учи­телів з попередження дитячого травматизму, профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу (наказ).

3.  Хід атестації педкадрів. Курсова перепідготовка.

4.   Рівень навчальних досягнень учнів (контрольні роботи).

5.   Виконання розділу річного плану щодо со­ціального захисту дітей.

6.   Ведення документації.

7.   Хід виконання рекомендацій експертної комісії за підсумка­ми державної атестації школи

Заступник директора з ВР

 

 

Заст. директора з ВР

 

 

Вчителі -  предметними

 

Соціальний педагог

Директор

Січень

1.   Виконання навчальних програм, графіка контрольних, лабораторних робіт за І семестр (наказ).

2.  Підсумки перевірки стану ведення робочих зошитів, зошитів для контрольних робіт, щоденників у І семестрі (довідка).

3.  Реалізація положень програми «Обдарованість».

Робота із здібними та обдарованими учнями.

4.   Підсумки участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Підготовка до участі в обласних олімпіадах.

5.  Створення необхідних умов для розвитку учнів 5—9-х класів, збереження і зміцнення їх здоров'я на уроках фізичної культури (наказ).

6.   Підсумки виконання річного плану.

7.   Співбесіди щодо попереднього педнавантаження та відпусток

Заст. директора з НВР

Заст. директора з НВР

Вчителі-предметники

Заст. директора з НВР

 

Вчитель фіз. культури

Директор

Голова виборчого органу

Лютий

1.   Підготовка до державної підсумкової атеста­ції, організація повторення матеріалу.

 

2.  Охорона праці та техніка безпеки у НВК.

3.  Робота з батьками за семестр.

4.   Комплексні та тематичні перевірки

Заст. директора з НВР

Директор

Кл. керівники

Директор

Березень

1.   Підготовка до проведення Дня Ц О.

2.  Хід атестації педпрацівників.

Начальник ЦО

Директор

 

 

 

 

3.   Індивідуальна робота з учнями, схильни­ми до правопорушень, пропусків уроків (інформація).

4.  Організація харчування учнів (інформація).

5.   Шкільна бібліотека як засіб самореалізації творчої особистості (наказ)

Кл.кер.,  соц. педагог

Директор

Бібліотекар

квітень

1. Ознайомлення з інструктивно-нормативною

документацією про закінчення навчального року:

•    підсумкова державна атестація;

•   навчальна практика, екскурсії, оздоров­лення, з фізичної культури;

•   організація проведення державного тесту­вання, військово-польових зборів.

2.  Підсумки проведення атестації.

3.   Позакласна робота в школі.

 

4.   Комплексні та тематичні перевірки.

5.   Про стан роботи педколективу з охорони здоров'я дітей та техніки безпеки в навчально-виховному процесі.

6. Ведення документації

Заст. директора з навч. виховної роботи

 

 

 

Директор

Заступник директора з ВР

Директор

Заступник директора з

 НВР

Директор

травень

1. Перевірка умінь і навичок читання учнів 1—4-х класів (наказ).

2.  Виконання навчальних програм, графіків контрольних, лабораторних робіт, тематич­ного оцінювання.

3.  Робота з попередження дитячого травматиз­му, профілактики правопорушень, злочин­ності, наркоманії.

4.  Затвердження щорічних відпусток працівників.

Попереднє навантаження (співбесіди).

5.   Підсумки виконання всіх розділів річного

плану.

6. Оздоровлення учнів

Заст. директора з навч. виховної роботи

 

Директор, соц. педагог

 

Голова ВО

 

Директор

 

Соціальний педагог

червень

1. Виконання Законів України «Про освіту», «Про

загальну середню освіту», «Про мови», Інструк­ції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

2.  Організація закінчення навчального року.

3.  Підготовка школи до нового навчального року

Директор